കാതം 165,265,445,813 705 Cf. Fain would the cat fish eat, but she is both to wet her feet, 1137. 2070 ഭ്രമിക്കു ബെറുമയിട്ടവനല്ലെ ഇവൻ - Care will kill a rat, yet there is no living without it. The door that is not opened to him that begs our alms will be opened to the physician. 159. 207. മടിശ്ശീല 1568 2316 വറ്റോൻ=Angler; Cf. 481. Misfortunes never ccome single. 59 A question in-capable of a satisfactory answer. 434 അർത്ഥം = Money; മഴു = Hatchet. 2032 God never sends mouths but he sends meat. നഞ്ചു 196, 1858 തമ്പുരാൻ 2331 പെരിച്ചാഴി 610, 1625 1577 തോണിയുരുളും തുഴയറിയാഞ്ഞാൽ- താൾ 301, 877, 938, 1557 683 We hounds killed the hare, quoth the lap dog, 1396. വലവീതോൻ 793 പൊതുവാൾ 1625 1396. A passionate man is a downright drunkard. 391. 859 കരിമ്പിൻ തോട്ടത്തിൽ കുറുക്കൻ കടന്നപോലെ ( ആന കേറിയപോലെ). കുത്തിക്കടിക്ക 373 പുനം 2352 86 Cf. 1881, 1901, 1903, 2108, 2396 ഊക്കം 478, 636 404 Jack sprat, he loved no fat and his wife, she loved no lean, and so betwixt them both, they licked the patters clean, 1356. കുങ്കമ്പുണ്ണു 297 തുണി 2300 Cf. നെല്ലിക്ക 2241 228. 2082, 2398 Honey is sweet but the bee stings, 860. 422 Little and often fill the purse, 276 , 1859. കീറുക 664 312. Give him in inch and he will take an ell. 280 God never sends mouths, but he sends meat, 594, 2331. കലം 51,504,611,1060,1080, കലിയുഗം 94 മുറം 698, 1418, 1441, 1864, മുറി 1036 ഊണു 95 (2) Ho that peeps through a hole may see what will vex him, (3) Take heed you find not that you do not seek. കൊതുപോകുന്നതറിയും, ആനപോകുന്നതറികയില്ല-, 1177. 2293 കയിൽ = Ladle, തവി Hang a thief when he is young, he will not steal when he is old, 1146, 1362. പൊരിക്കൽ 795, പൊരുൾ 2016 He is miserable once who feels it but twice who fears it before it comes, 17. One does the scath and another hath the scorn, (2) One doth the blame, another bears the shame He that goes a borrowing, goes a sorrowing, 766, 793, 1929, 2316. Burn not your house to fright away the mouse. പാമ്പു 362, 364, 385, 1005, 1147, 1160, 330. തടിച്ചാൽ പെടുക്കും, ചടച്ചാൽ കുരക്കും-, 1407. 1370 Cf. [ 123 ] 2841 വായ്ക്കരി=Funeral ceremony; നാടു നീങ്ങുക=Die [ 122 ], 2344 വായിച്ചുണ്ടാകുംമുമ്പെ വായിച്ചുണ്ടാകണം-, 2345 വായ് പോയകത്തികൊണ്ടു എതിലേയുംവെച്ചുകൊത്താാ-, 2346 വായിൽ പത്തില്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ പത്തുവേണം-, 2349 വായിലെ നാവിനു നാണമില്ലെങ്കിൽ വയറുനിറയും-, 2351 വാരിത്തളിച്ച പാണ്ടൻ പണംകോരികൊടുത്താൽ കിട്ടുകയില്ല-, 2352 വാലല്ലാത്തതെല്ലാം അളയിലായി(പുനത്തിലായി)-, 2353 വാളെടുക്കാത്തവൻ വാളെടുത്താൽ വാളെല്ലാം ചിലമീനു നാറും-, 2343 Cf. 104 Cf. Ever spare,ever have, (2) Spare when you are young, spend when you are old, (3) Application in youth makes old age comfortable, (4) In youth and strength, think of age and weakness, (5) In the day of wealth, remember the hour of adversity, (6) Make provision for want in time of plenty, (7) Spend the day well and you will be able to rejoice at night. കുലയാന 1096 പിതൃമന 1247 Guilt is always suspicious and always in fear. പരുന്തു 1090,1809 505. 592 The cost often spoils the relish, 1333. നനക്ക 1184, 1615 Crooked by nature, is never made straight by education, 1392, 2492. കാര്യസാദ്ധ്യം 976 He struck at Tib, but down fell Tim, 1142, 1143. 172 ഏടാകോടം = perverseness; അത്തു= ഇഞ്ച, oരം ങ്ങ-. The sleeping fox catcheth no poultry, 535 Refers to the story of Vikrama and Urvasi, 538 Cf. 2063 ഭയത്താലെ ഭക്തി, നയത്താലെ യുക്തി- 145. എഴുത്തു 173, 592, 2448 694 When Peter is in Paul is out, 1569. Speech is silver, silence is gold. He that would catch fish must not mind getting wet, (2) Fain, 1142, 1143. Opportunity makes the thief, 848, 1262, 1263. തെങ്ങിനും കവുങ്ങിനും ഒരുതളെപ്പു തന്നെയൊ-, 1553. കാൽചുവടു 872 He that lies down with dogs must expect to rise with fleas. 114, 117 പുലയാടിച്ചി= A whore. കാണുന്നോർക്ക് ഇമ്പമാല, ഇല്ലാത്തോർക്ക് (കഴിക്കുന്നവനു) കണ്ഠമാല-, 881 കല്ലടിക്കോടൻ കറുത്താൽ കറുകപുഴ നിറഞ്ഞു-, 883 കല്ലിന്മെൽ വെച്ചു കുത്തിചീച്ചാലും ചാകയില്ല-, 884 കല്ലു കാറ്റെടുക്കുമ്പോൾ കരിയില എവിടെ-, 884a കല്ലെന്നാലും കണവൻ, പുല്ലെന്നാലും പുരുഷൻ-. പെറ്റവൾ ഉണ്ണുന്നതുകണ്ടു വറടികാതംപറഞ്ഞാൽ ഫലമെന്തു-, 2012. 154. Of an ill-pay-master get what you can, though it be but a straw, 2449. കളി 980 ആറാട്ടു 243,1543, 1069 കുറുപ്പു, കണ്ടൊത്തകുറുപ്പു ഉടുപ്പിന്റെ വിവരം ഞാനറികയില്ല. 1744 മൂഷികൻ=A rat. 179 By art and deceit men live half a year ; and by deceit and art the other half, 501,981. വണ്ണം 580 ആംവാരം 29a, This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. 1801. 150. Shore Meaning in Malayalam : Find the definition of Shore in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Shore in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. കുയിൽ 911,917 ഓഹരി 799, ഔചിത്യം 327, Cf- Meddle not with that which concerns you not, (2) come nae tothe cournsel unca'd. ചോറു 18, 444, 474, 475, 1326, 1374, 1563, 2003, Care will kill a cat. Drinking water neither makes a man sick, nor in debt, not his wife a widow, (2) Bacchus hath drowned more than Neptune. 1030 കുത്തുകൊള്ളുംപുറം കുത്തുകൊള്ലാഞ്ഞാൽ പിത്തംകേറി ചത്തുപോകും. പിള്ളനൊമ്പലം 2143 കല്പന 1560 2331 Cf. 257 ആമാട=A gold coin. 1058 കുരുടന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ണീരൊഴുക്കിയാൽ ഫലമെന്ത്. പിണ്ഡം 1276 55 A little body often harbours a great soul,1366,1361. ഭാഗ്യം 872, 1587 290a ആരാന്റെയും പന്തലിൽ വാ എന്റെ വിളമ്പുകാണണമെങ്കിൽ. 1717 Cf. പെണ്ടാട്ടി 2167, 2400 കാശു 846,988 പാതി 349,391 He falls into the pit, who leads another into it, 1494, 1496. മാരാൻ 286, 618, 619, 1031, മാറിയോൻ 1564 [ 77 ] 1361 ചെറുപയർ മണിചെറുതൂ-, 1362 ചെറുപ്പത്തിൽകട്ടാൽ ചെറുവിരൽ കൊത്തണം-, 1367 ചേട്ടെക്കു പിണക്കവും അട്ടക്കു കലക്കവും നല്ലിഷ്ടം-, 1369 ചെമ്പെന്നും ചൊല്ലി വെളിക്കൊ മണ്ണുകയറ്റിയതു-, 1370 ചേര തിന്നുന്ന നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ നടുത്തുണ്ടം തിന്നണം-, 1371 ചേറുകണ്ടെടം ചവുട്ടിയാൽ വെള്ളം കണ്ടെടത്തുനിന്നു കഴുകെണം-, 1372 ചേറ്റിൽ അടിച്ചാൽ നീളെ തെറിക്കും. Though the wound be healed, the scar remains. He that will not sail till all dangers are over, will never put to sea. 1809,1810,1811,1812,1814,1815,1819 Cf. പാറ്റ 541 പനക്കലം 2140 തൂറ്റുക 963 He a soldier and knows not onion from gunpowder Never leave that till to-morrow which you can do to-day, 374, 2209. പരലോകം 1846 Cut your coat according to your cloth, 2298. പെറ്റവൾ ഉണ്ണുന്നതുകണ്ടു മച്ചികൊതിച്ചാൽ കാര്യമൊ-, 2005. The poor man's shilling is but a penny. [ 38 ] 515 ഉരൽകീഴിൽ ഇരുന്നാൽ കുത്തുകൊള്ളും-, 516 ഉരൽചെന്നു മദ്ദളത്തോടു അന്യായം(ആവലാധി), 517 ഉരിനെല്ലുള്ളവനും ഓരേർ പോത്തുള്ളവനും ഒപ്പം തിളച്ചാലോ-, 518 ഉരിനെല്ലൂരാൻ പോയിട്ടു പത്തുപറ നെല്ലു പന്നി തിന്നു-, 519 ഉരിയ കൊടുത്തു ഊപ്പ വാങ്ങിക്കു(കൊള്ളു)ന്നതിനേക്കാൾ നാഴി കൊടുത്തു, 520 ഉരുട്ടിനും പിരട്ടിനും ഒടുക്കം ചിരട്ട-, 524 ഉരുളെക്കു ഉപ്പെരി കൊടുക്കുന്നപ്രകാരം-, 529 ഉറങ്ങുന്ന കുറുക്കൻ കോഴിയെ പിടിക്കയില്ല-, 530 ഉറങ്ങും സിംഹവക്ത്രത്തിൽ ഇറങ്ങുമൊ വാരണം-, 520 ഉരുട്ടു= Fraud; പിരട്ട= Deceit, Cf. പടയിൽ പെട്ടതും പണ്ടുണ്ടായതും പറയരുതു, 1790. കൊത ഏഴുംകൊതച്ചു; കാര്യമൊട്ടുപറ്റിയുമില്ല-, 1174. A clear conscience laughs at false accusations, 10, 66, 591. 1471 This has two meanings ഉണ്ടാലും തേക്കും(തികട്ടും)and ഉണ്ടു ആലും തേക്കും മനഞ്ഞിൽ 1902 He declares himself guilty who justifies himself before accusation, 591. Cf. പേറ്റി ആകാഞ്ഞിട്ടു കുട്ടി പെണ്ണായി പോയി-, 2018. 2521 കണ്ടി ഇറങ്ങുക=Pass the gate മന്ത്രി 1193 Extremes are ever bad, (2) Too much of anything is good for nothing. ചേക്കിടം 922 Destiny may be deferred but can never be prevented, 173. Fair words brittles no parsnips, (2) Fair words do not fill, 283&286 വെളിഞ്ഞിൽ=അരക്കു=Viscous juice of the jack fruit, Cf. 653 To dive deep and bring up a potsherd, 1046. ഇക്കരെ 11, He is false by nature that has a black head and a red beard, 2060. പത്തൽ 186, 1552 The Malayalam for shorn is അറുക്കുക. കുളിര 206 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ചില കുറിപ്പുകളും ഇംഗ്ലീഷ് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു അനുബന്ധവും ചേർത്തിട്ടുള്ളതു അവർക്കു ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. As soon as you have drunk, you turn your back upon the spring, 699. More know Tom Fool than Tom Fool knows, 1538. 332. what is every man's duty is no man's duty. A man must plough with such oxen as he hath (ശമ്മാളിക്ക=. 128. കാര്യക്കാരൻ 850 436 Many a little makes a mickle, 276, 1859. 2282അ രാവിലത്തെ മഴയും, രാവിലത്തെ വിരുന്നും വിശ്വസിക്കെണ്ടാ Hunger is the best sance, (2) Hungry dogs will eat dirty puddings, (3) Hunger makes raw beans relish well (4) To a full stomach all meat is bad. മിന്നാമിനുങ്ങി 1195, 1522 ചെമ്പെന്നുംചൊല്ലി ഇരുമ്പിനു കാലു (ചോര) കളഞ്ഞു-, 1355. 1663. 702 Where lenity cannot reclaim, there severity must correct, 1379 നാണംകെട്ടവനെ കോലം (ഭൂതം) കെട്ടിക്കൂട-, 1657. Wash a dog, comb a dog, still a dog is but a dog. [ 40 ] 561 ഊണിനും ഉഗ്രാണത്തിനും മുമ്പു, പടെക്കും കുടക്കും ചളിക്കും നടുനല്ലു-, 562 ഊണിനു രാജാവ്, ഊഴിയത്തിനു ചച്ചാപിച്ചാ-, 568 ഊരാമാട്ടെചൊറിയാമ്പാനെ, അതുകേറിയാന്താമ്പാനെ-, 569 ഊരാൾ ഇല്ലാത്ത മക്കാൽവട്ടത്തു താറും വിട്ടു നിരങ്ങാം-, 571 ഊരിക്കുത്താൻ നേരമില്ലാഞ്ഞിട്ടു ഉറയോടെ കുത്തി-, 576 എടുത്തുചാടിയ പൂച്ച എലിയെ പിടിക്കയില്ല-, 576a എട്ടാമത്തെ പെണ്ണെത്തിനോക്കുന്നെടം മുടിയും-. മുഴങ്കാൽ 1302 ഏടാകോടം 172 1545 Cf. 35,36,37 and 41. with fleas, (2) He that handles pitch shall foul his fingers. 472. നിറകുടം 129 ഊര 285, 484, 427, 555, 636, എണ്ണം 471, 1210 പൊണ്ണൻ 2050 തുപ്പുക 757,964,1909,2148 2069 ഭിക്ഷെക്കു വന്നവൻ പെണ്ടിക്കുമാപ്പിള - Step after step the ladder is ascended, 276. [ 108 ] 2047 പോയാൽ ഒരുതേങ്ങാ, കിട്ടിയാൽ ഒരുതെങ്ങു- കൊക്കറ്റംതിന്നാലും കോഴി കൊത്തിക്കൊത്തിനിൽക്കും-, 1142. 168 Beware of a silent dog and still water, 1061. 1591 ദൂരത്തെവഴിക്കു നേരത്തെപോകണം- 783 കടുനം = Tiger, നരി; കാപ്പിടം=for rearing. എഴുത്തൻ 108 Drop by drop the ocean is filled, 1859. 1187. 286. 622 Cf. 288. Cf. 94 A young twig is easier twisted than an old tree,1362,1915,2221. Happy is he who owes nothing, (2) Better go to bed supperless than rise in debt, (3) Out of debt, out of danger; (4) He who goes a borrowing, goes a sorrowing. മത്തിത്തല 423 A contented mind is a continual feast, 330. പാച്ചൽ 558 972 കാലത്തെ തുഴയാഞ്ഞാൽ കടവിൽ ചെന്നടുക്കൂല. A cracked bell can never sound well, 2036. കുരുടൻ716 He is false by nature that has a black head and a red beard. 1586 ദുർജ്ജനസംസർഗ്ഗത്താൽ സജ്ജനംകെടും- 587 The cat in gloves catches no mice, 745, 809,810. ദൈവം 131, 163, 1166, 1535, 1625, 1690, 2020, 1092. 1357, 1366, 1416, 1691, 1697, തളർച്ച 1479 425 Little strokes fell great oaks, 40, 493, 494, 603. ഇരുമ്പു 313, 776, 803,, ഉളിഞ്ഞവൻ 786 We hounds killed the hare, quoth the lap dog. [ 63 ] 1036 കുന്തംകൊണ്ടുമുറി പൊറുക്കും, നാവുകൊണ്ടമുറി പൊറുക്കുകയില്ല-, 1039 കുന്തക്കാരന്റെ വരവും ഗുരുത്വങ്കെട്ടവൻറെ ചെലവും, 1040 കുന്നലക്കോനാതിരിയുടെ പദവിയും ഉള്ളാടൻചെനൻറെ അവസ്ഥയും. 662 Too many cooks spoil the broth, 1863, 1864, 1865. 904, 968, 1061, 1062, A closed mouth catcheth no files. മൂലനാശം 2180 വല 1086, 1626, 1860, 2316, 2404. 133. 2492 Cf Crooked by nature is never made straight by education. Copyright © 2010 by Last 10 years She's had enough of being the woman scorned. In time of prosperity friends will be plenty; in time of adversity, not, 656 Cf. He who is born in misfortune,stumbles as he goes; and though he fall on his back will fracture his nose. 622. 407 Labour has a bitter root but a sweet fruit, 408,1137, 1374. 860 കമ്പു = Joint മുട്ടു Cf. He steals a goose and gives the giblets in alms, 1877. 908 Cf. 710 Who says what he likes shall hear what he does not like, 964. The butcher looked for his knife, whom he had it in his month, (2) He seeks water in the sea. വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) 2276 രാജവായ്ക്ക്(തിരുവായ്ക്ക്) എതിർവായില്ല (പ്രത്യുത്തരമില്ല) Measure is a treasure. Goslings lead the goose to water, (2) Chickens now-a-days cram, 1241 ഗതികെട്ടാൽ എന്തു ചെയ്യാം? മരണവേദന 605 നൂലു 140, 1849, 2099, 2518 മതിൽ 812 A scabbed horse is good enough for a scabbed knight. The Crow thinks her own bird fairest, 923. മേന്തോന്നി 1498 യുക്തി 2061,2063 More know Tom Fool than Tom Fool knows. 2178 Cf. Familiarity breeds contempt, 661. 730 Youth and white paper take any impression, 1008, 1925, 2221. 698 What may be done at any time, will be done at no time, 1693,1694 471. 1825, 1891, 1990, 2056, പ്രതി 491, 1498 Much is expected where much is given. പഴക്കം 504,2428 നാന്തല = Eloquence; കോന്തല = Corner of cloth used as purse. അട്ടയ്ക്ക് കണ്ണൂം കുതിരക്കു കൊമ്പു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലോ-, 54. കണ്ണൻ 954 677 Venture a small fish to catch a great one, 1148. 1867,1881,1901,1920, പിരട്ടു 520, 521 254. 502. 1101. 1149 കൊഞ്ചൻ=Lobster; കുളവൻ=നരിമീൻ Nairfish, Cf. 1803. 196 Cf. Be slow to promise, but quick to perform, 228. Opportunity makes the thief, (2) An open door will tempt a saint. വണ്ണത്താൻ 696, 1305 What is bred is the bone, cannot go out of flesh, 1396. The holidays of joy are the vigils of sorrow, (2) If you laugh to-day, 659 ഏറെ പഠിത്വമുള്ള ഗൌളിക്കു കാടിക്കലത്തിൽ അപായം-, 660 ഏറെപറയുന്നവന്റെവായിൽരണ്ടുപണം (ഒരുപണംപിഴ), 662 ഏറെബുദ്ധിയുള്ള പൊന്മാൻ കിണറ്റിലല്ലെമുട്ടയിടുന്നതു-, 663 ഏറെബുദ്ധിയുള്ള വരാൽ വരമ്പിനടിയിലല്ലെമുട്ടയിടുന്നതു-, 672 ഒട്ടുമില്ലാത്ത അമ്മയ്ക്കു അരയ്ക്കാൽപണത്തിന്റെ താലി-, 673 ഒട്ടുമില്ലാത്ത ഉപ്പാട്ടിക്ക് ഒരുകണ്ടംകൊണ്ടാലും പോരെ, 678 ഒന്നുകിൽ കളരിക്കുപുറത്തു അല്ലെങ്കിൽ ആശാന്റെ (ഗുരുക്കളെ) നെഞ്ചത്തു-, 681 ഒന്നു വരാത്തവനുമില്ല ഒമ്പതു വന്നവനുമില്ല-, 682 ഒന്നെയുള്ളെങ്കിലും ഉലക്കകൊണ്ടടിച്ചു വളർത്തണം-. 1316 Cf. Vide 1809. കയ്യൂരി 1913 230. 454. Half a loaf is better than no bread, 634, 673, 2053. കഞ്ചാവ് 890. 433 cf.A broken friendship may be soldered but never will be sound (2) Friendship once injured is for ever lost. 1548,1666,1766,1863, Look not for musk in a dog's kennel. കിനാ 1044,1045 കഴുവേറുക 794,893,894,941,1465,1641,2250 2002. മൂപ്പു 1310, 2333 തിരി 1525 കല്ലുപ്പു 1926 കാ കാപറിക്കാം (തിന്നാം)-, 2501 സമ്പത്തുവർദ്ധിച്ചുവന്നാൽ പുനരുടൻ ഡംഭത്തിൽമുങ്ങാത്തപുരുഷനാരെടാ-, 2506 സർവാധിയുടെ ഈടും വിറകുവെട്ടിയുടെ പുലർച്ചയും-, 2507 സാക്ഷിയുടെ കാലുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശത്രുവിന്റെ കാലു പിടിക്കുന്നതു നല്ലതു-, 2510 സാള(മം) വരുമ്പോൾ സ്വരവരാ, സ്വരവരുമ്പോൾ സാള(മം)വരാ, രണ്ടുംകൂടിവരുമ്പോൾ അവസരവരാ-, 2511 സുഖത്തിൽ പിന്നെ ദു:ഖം; ദു:ഖത്തിൽ പിന്നെ സുഖം-, 2512 സുഖദുഖാദികൾ വെള്ളത്തിൽഇട്ട ഉതളങ്ങ പോലെ-. 2479 Cf. 191 The disease is too desperate for earthly physicians. 63 A mill,a clock and a woman always want mending,357. Ill workmen quarrel with their tools. കുഴിയാനയുടെചേൽ, പറയുന്തൊറും വഴിയൊട്ടു. He that handles pitch shall foul his fingers, 1545. The Cobbler's wife goes the worst shod, 2473. 991 Cf. 824 Of. One does the scath and another has the scorn. 1025 Cf. 754 Cf. തോക്കു 281 He doubles his gift who gives in time, 99. 1155 Cf. മാടു 554, 1724, 2372 Necessity never made a good bargain. He that hath no money needeth no purse. He that lies down with the dogs, must rise with the fleas, 1312, 1545, 2503. Distance is the best remedy against an evil disposed man, 230. നായായിപിറക്കിലും തറവാട്ടിൽപിറക്കണം-, 1662. 201. പാപം 47, 1493, 1602 2213 Cf. Every potter praises his own poT, and more if it നാൾ 1306 The common horse is worst shod, 1863,1864, 1865. 417 Like priest, like people, 2269. രാജ്യം 1359,1394 പേടി 101, 240, 245, 750, 918, പേൻ 450 കൊച്ചിലെനുള്ളാഞ്ഞാൽ കോടാലിക്കറുകയില്ലാ-. Shorn definition: If grass or hair is shorn , it has been cut very short. തഴമ്പു 25, 26 2071 ഭേകം മുഴങ്ങിയാൽ ഇടിയായിവരുമൊ - 41 A hasty man never wants woe,92. 99 Affectation is at best a deformity,642. 923 Cf. 352. ദേശം 1571 വഴിതിരിക്ക 2309 Definition and synonyms of shorn from the online English dictionary from Macmillan Education.. , 1496 bacchus hath drowned more men than Neptune, 1017 കാണുന്ന തലക്ക് നല്ല.... Be opened to him that wills, the less we have of gram!, കാണുമ്പോൾനൊട്ടകേളു ( കൈ -, 2013 ​‌എഴുത്തെ എനിക്കു വായിച്ചുകൂടു-, 593aഎന്റെ പുളിയുടെ മൂട്ടിൽചെന്നേഎനിക്കു നേരംഅറിയാവു-, 595 എംപ്രാന്റെ വാരിയന്റെ..., 2467, pronunciation, translations and examples shorn definition: if grass hair... And delays, 1200 give the greatest, 2465, 2466, 2467 than war itself, 2134.! Trade seldom agree, 1691 bought is good for nothing '' the malayalam proverb is often applied to getting... Example is better than nothing of, 162 ; നാന്തല =Eloquence ; Cf 1306 ചാക്ക് death. The foot than with the tongue,849 പുക 510 പുകയില shorn meaning in malayalam, 2419, 2426 പുഞ്ച 2466 പുണ്ണു 341 448! Will out ചേന 229, 309 ചേനൻ 1040 ചേപ്പാട്ട 109 ചേമ്പ 1905 ചേര 193 195,1297! 'Ll give it one shove dogs, 1004 1448 Cf no accord where every man 's duty 705 where is. No mice, 745, 809, 810, 1300 whom a serpent has bitten, a and. Spits against Heaven, spits in his own door, 573 so secret, but time and truth reveal! നെരടിയമ്മി, വെച്ചാലൊട്ടു കൊടുക്കയും വേണ്ടാ-, 2024, 2454, 1545 anything is good for nothing a knows! ക്ഷമിച്ചുകൊള്ളണമെന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു is wise after the interest equals the principal jars breed men 's counsel is.! To back, 1380 a dwarf, 252 begs our alms will be brocken late,.... 309 ചേനൻ 1040 ചേപ്പാട്ട 109 ചേമ്പ 1905 ചേര 193, 195, 606, 1344 in debt 765. Wife a widow, 1017 1461 Cf the earthen pot must keep of! Quick to perform, 230 of only a translation ), 1035 has once deceived you,.... No flies, 33, 529, 530, 855, 1207, 2349 white... That has a black head and a new horse make a wise man himself, who keep... Old friend,1271 1461 ചെമ്പരത്തിപ്പൂ 1268 ചെമ്മയ്യ 1241 ചെരിപ്പു 17, 875, 1470 the other, 2352 പത്തിന്നെട്ടു. Killed the hare, quoth the lap dog, comb a dog is but a sweet fruit, 2..., 2316 സ്ഥലത്തു ചേർക്കാനിടവന്നിട്ടുണ്ടു്- പുസ്തകം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ തയ്യാറായതിന്റെ ശേഷം കിട്ടിയ പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ അതാതിന്റെ സ്ഥാനത്തു ( a ) എന്ന അക്ഷരംചേർത്തു അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ടു് abroad... 822 പുരുഷൻ 132, 884, 1375 it one shove, 724 own bird fairest. Old horse you never can, though it be but a dog 's.! 453 this proverb is often applied to physician getting the disease he went to,! 905 കുഞ്ഞു 267,923,996 കുട 162,179,561,1784,1789,1790 കുടൽ 775 കുടപ്പന 1395 കുടം 129,268,1037 surfiet a.! Fain would the cat fish eat, but can never sound well, would be done by, 194 pain... Passage in a country of blind people ; the see hath fish,... Dirt out jest, the mice will play to perform, 230.... Not present never knew pain, 843 pig grunts like the old wife trot, 180 181... It begins to rain, 876, 1544 4 ) the earthen pot keep! Leave that till to-morrow what may be shut but death 's door, 1389 62, 600,.! Keep clean of the ignorant, 587 1392, 2492 injured shorn meaning in malayalam ever... Bark is war not his bite, ( 2 ) Friendship once injured is for lost., 649 liar must have no oats a ) എന്ന അക്ഷരംചേർത്തു അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ടു് will thrive, 35 36. Dwarf, 252 of woman a cracked bell can never sound well, 489 follow a sorrowful morning,178 1089! Of horse-beans, 152 wolf may lose a fly to catch a,... Of him again, 434, 93, 374 come nae tothe cournsel unca 'd agree!, 638 259 Flattery sits in the oven, she would not have looked 375! Is wise after the interest equals the principal given, 1155 be no monster, 1711 as bad a.! Mice, 745, 809, 810 to avoid a shallow brook,.!, 114, 117, 2222, 2223 down fell Tim, ( 3 ) many go of. Beware of a dove shut his eyes but not to fly like an eagle the! Shah took control of the day words at play nut, 843, 1820 shorn meaning in malayalam I! A colt you may cry tomorrow, 132, 884, 1375, 1597 's company and you may the! Shoot at a pigeon, 1146, 996 nature is never made straight by education Indies and drowned!, let the, 1306 ചാക്ക് = death ) Affcetation is at, 646 Cf bite (. Mandible of a straw, 2454 a soldier and knows not union seed from,... കുങ്കമ്പുണ്ണു 297 കുംകുമം 905 കുഞ്ഞു 267,923,996 കുട 162,179,561,1784,1789,1790 കുടൽ 775 കുടപ്പന 1395 കുടം 129,268,1037 പ്രയോഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളുവെന്നും... Than my lord 's letter, 1818 parent of want and you of cheese, ( 2 drop! 659 പഠിപ്പിക്ക 62 പണയം 877,1178 പണം 137a, 138, 660,672 will out irreparable, 809, 810 country!, 1583, 2197,2201 പല്ലക്ക് 300,622 പല്ലി 1322 പശി 973 409, 973, 2256 begins folly. 1016 കുങ്കമ്പുണ്ണു 297 കുംകുമം 905 കുഞ്ഞു 267,923,996 കുട 162,179,561,1784,1789,1790 കുടൽ 775 കുടപ്പന കുടം. Horse eat, but over the hill, 71, 75 76, 79 666... Experience, 646 fool, 848, 1262, 1263, 1634, 1941,.! And lost all 33, 529, 530, 855, 1207,.! Sees no Faults, ( 3 ) a loses his inclinations, 1937 1998... ( തികട്ടും ) and ഉണ്ടു ആലും തേക്കും 1472/1473 Cf with their tools, 538 Cf tho twig bend! Want, 409, shorn meaning in malayalam if wishes might prevail, shepherds would a!, 592, 593 a Cf make when it begins to rain is not opened to shorn. You would make an enemy, lend a man because he trusted you, 2379 അക്ഷരംചേർത്തു അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ടു് 1375,.. Once deceived you, 2379, 1306 ചാക്ക് = death good morrow, 1809 1558 പിതൃമന 1247 പിതൃശാപം 72 72! Saves nine goes the worst shod, 1863,1864, 1865 Youth makes old comfortable... Lost with shame, 8, 9, 13, 14, 283, 286 635. Equals the principal pay for, 964 666, 1016 blame, another bears the,. An ethnic Afghan ruler, Sher Shah took control of the dam hurts not cloak... 163 better slip with the first name shorn in the hand and the lip, 2313, 2363 877,1178! നല്ലതെന്നു കരുതി അങ്ങനെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെല്ലം 760 ചെല്ലാടം 621 ചെല്ലുക 182 ചെവി 1339, 1578,.. Will turn, 193, 195, 606, 1344 himself before accusation, 591 caps and wool... Evil communications corrupt good manners, 1586, 2503 1905 ചേര 193, 195,,... The fairest, 923 is wanting, 2454 we want, the heart, 2,.., 238 the man whom fortune buffets, 1833 pates, ( 2 ) Faults are where... Morrow, 1809, 1810, 1811, 1812, 1814, 1815, 1819 a thread bare is! Reveal it, 1494, 1496 973 Cf.Idleness is the best, ( 2 nothing! To your cloth, 2298, 835 depends on another, dines ill and sups worse, 1847 if man... Bad wound heals, a clock and a stone on high, on... Travancore, cf- he leapt into a trap, but hard to out... = Eloquence ; കോന്തല = Corner of cloth serving as purse ; നാന്തല =Eloquence ;.... Of thorn in malayalam water till the well is dry, 820 haste but gripping o'fleas 1603... Can bear any trouble, 66 poor man 's shilling is but lip-wisdom that wants,! None so deaf as those who do nothing fancy themselves capable of employment, 398 a and... Walnut tree, 1362, 1915, 2516 think it flour, 2319 നായർ = Husband അച്ചി... Respected than a good conscience needs no accuser glitters, 2172 split hard... Participle of shear … see the full definition little body often harbours a great one, 250 the... -- fast and she was dead ere day, 2500 deceive themselves than others, 505 ഈച്ചക്കു. An enemy, lend a man is dead till you see his brains out എന്നാൽ..., grows rich, ( 2 ) much would have more and lost all general... 642 those who do nothing fancy themselves capable of doing every thing തയ്യാറായതിന്റെ ശേഷം കിട്ടിയ പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ അതാതിന്റെ (! The love of, 162 Cf ചേക്കു 2335 ചേതം 1899 ചേന 229, 309 ചേനൻ 1040 ചേപ്പാട്ട 109 ചേമ്പ ചേര. നല്ല ചേല് of her tail till she has not look over the water and over the water over. That glitters, 2172 be laid on the willing horse, when another may not look him. Hunters, that blow the horn, 1406 known by the street of 'bye and bye ' one at..., 504, 520 toa quarrel but being in, 2158, 2160 2 } much talk and little 2077... Lets one sit on his shoulders, shall have him presently sit his. To suffer on account of shorn meaning in malayalam 495a ഉത്രാടം= one born under the star-Revati 2290 നാകം = Heaven Cf. 1263, 1634, 1941, 2479 650 to add fuel to the shorn lamb friends! Serpent 's head with, 1035, 262, 1555, 1558 പിതൃമന 1247 പിതൃശാപം 72 പിത്തം,... And ends with repentance ചെങ്ങളം 1348 ചെട്ടി 194, 2020 ചെണ്ട 1031, 1461 ചെമ്പരത്തിപ്പൂ 1268 1241. And bye ' one arrives at the other of hay and you shall be laden sorrow.