Ang pasanin ng kaniyang mga turo at ng pagiging alagad ay magaan. At kung saan … Answer: “Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God” (Philippians 4:6). Sa halip, dapat tayong magimpok ng kayamanan sa langit (Lukas 12:33). (Filipos 3:3) NANGUNGUNA SA PAGMIMISYON: At sinabi kay Felipe ng Espiritu, Lumapit ka, at makisama sa karong ito. Nagkaugat ito at sumibol. Ano ang maaaring ibunga ng pagsunod sa mga turo ni Jesus, ngunit anong karagdagang aspekto ang kailangang pag-aralan? Exodo 4:19; Hukom 9:17; Filipos 2:30. 2Maging matiyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Paliwanag ng Balanseng Discipleship Diagram Ang PROBLEMA… MAY SOLUSYION BA??? 9, par. 22 Nakikita mo na ang pamatok ni Jesus, bagaman may bigat din, ay tunay na may-kabaitan. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Filipos 4:19 At tutugunan ng aking Diyos ang lahat ng iyong mga pangangailangan ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Mga Kawikaan 17:22 Ang masayang puso ay mabuting gamot, ngunit ang isang durog na espiritu ay nalulunod ang mga buto. Hindi kailangan ang isang pook na sagrado o simbahan (Juan 4:19-24). Ang kategoryang ito ay nakakabahala rin dahil, madalas, nakakakita ako ng mga Cristiano na nagsimula nang napakabuti. Nagturo si Jesus sa mga sinagoga sa Galilea. (ESV) Nakapagbibigay-inspirasyong Pag-iisip ngayon: Ayon sa Kanyang Kayamanan Mayroon kaming kaunting pagsasabi sa mga miyembro ng aming kawani ng simbahan: "Kung saan pinangungunahan ng Diyos, natutugunan niya ang mga pangangailangan. 3:1; Mc. 3 Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong … —Filipos 1:9-11. “Sa Ibabaw ng Batong-Limpak” —Pagiging Matatakutin. Ang paggamit na iyan sa salitang “kaluluwa” ay tumutulong sa atin na maintindihan ang mga teksto na bumabanggit sa kaluluwa na “naglalaho” o “umaalis.” (Genesis 35:18; King James Version) Ang pananalitang ito ay nagpapahiwatig na natatapos na … Examining Philippians 4:13,Shawn McEvoy - Read more about spiritual life growth, Christian living, and faith. sila ng Espiritu Santo na saysayin ang Salita sa Asia; (Kawikaan 30:19) Ang pagiging matulin ng agila ay ginamit sa Panaghoy 4:19, ... “Sa lahat ng mga bagay ay may lakas ako dahil sa kaniya na nagbibigay ng kapangyarihan sa akin,” ang paliwanag ni apostol Pablo. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat, at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Panahon ng Pagkasulat: Ang aklat ng Filipos ay maaaring nasulat noong humigit kumulang A. D. 61. This verse gives clear direction and offers genuine hope to the believer in Christ. ... (Filipos 4:6-7) 73. b. Kasama sa panalangin ang pagsamba, pasasalamat, at pagpupuri. Mga Kawikaan 30:10-31 – Ang Kapuri-puring Babae (#3514) Isaias 35:6-7 – Ang Malikmata Ay Magiging Isang Lawa (#3597) Mga Kawikaan 30:7-9 – Huwag Mo Akong Bigyan Ng Kasalatan O Kayamanan Man (#3474) Daniel Kleyn. Ano ang tunay na dahilan ng pagkalanta ng sibol sa ikalawang uri ng lupa na binanggit sa ilustrasyon ni Jesus? Ang bayan ay mga 40 km (25 mi) sa hilaga ng Lawa ng Galilea at malapit sa timog-kanlurang paanan ng Bundok Hermon. Can I 'Do All Things?' Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya ... Cesarea Filipos: Isang bayan sa may batis na pinanggagalingan ng Ilog Jordan na 350 m (1,150 ft) ang taas mula sa lebel ng dagat. 3Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga … [4:18] Matthew 4:21-22 Paano nabubuhay sina Pedro, Andres, Santiago at Juan? —Filipos 3:16. Home; Consulting & Investing; Real Estate; Dating Advice. Filipos 4: 19-20 NIV 19 At tutugunan ng aking Diyos ang lahat ng iyong mga pangangailangan ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Ang mga Cristiano ay maaring sumamba sa isang inupahang gusali o silid, o sa tahanan, o sa ilalim ng mga kahoy o sa isang gusaling pag-aari ng congregasyon (Rom. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. 13. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. 12. Ito ang karapat-dapat na pagsamba # 1 pagsamba: o kaya'y paglilingkod. Kab. I know it will be a good help for me. [4:21] Matthew 4:23-25 Sa oras na ito, saan pumunta si Jesus upang magturo? kay Cristo Jesus, at walang anumang pagkakatiwala sa laman. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mga Kawikaan 17:22 Ang masayang puso ay mabuting gamot, ngunit ang isang durog na espiritu ay nalulunod ang mga buto. 20 Sa ating Diyos at Ama maging kaluwalhatian magpakailanman. Nakikilala rin ito bilang Apokalipsis ni Juan o payak na Apokalipsis lamang.Ang aklat na ito ay pinaniniwalaan na isinulat sa kapanahunan ni Emperador Domitian o sa panahon ni Emperador Nero. Araw araw na bibliya bersikulo. Para bagang napakalalim nila. Filipos 4:19 At ibibigay ng aking Diyos ang bawat pangangailangan mo ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Gusto kong mapatunayan mo ang Aking mga pangako nang walanb makakapagsabi, "hindi kayo sumampalataya sa Panginoon ninyong Dios" (Deuteronomio 1:32) Ikaw ba ay dumaranas ng panahon ng kalungkutan? Habang dapat tayong dumulog sa Diyos para sabihin ang ating mga pangangailangan at umasa sa kanyang mga pagpapala (Filipos 4:19), binalaan tayo ni Jesus na hindi tayo dapat magimpok ng kayamanan dito sa lupa. Para sa pandagdag pag-aaralan, basahin ang: Efeso 5:19-20; Filipos 4:6-7; Colosas 4:2-4; 1 Tesalonica 5:16-18 9. c. Ang panalangin ay kinapapalooban ng pag-amin, pag-aayos at pagpapatawad sa iba. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. 26 DEMONISMO (ESPIRITISMO) Ang demonismo o espiritismo ay ang pakikipag-usap sa mga espiritu, direkta man o sa tulong ng ibang tao, gaya ng albularyo, espiritista, o psychic. 6 At # Mt. Ang walang-takot na paninindigang ito ay nagbunga ng mahusay na patotoo sa mga pinunò, at umakay kay Gamaliel na bigkasin ang kaniyang bantog na pangungusap sa kapakanan ng kalayaan sa pagsamba, kung kaya napalaya ang mga apostol. Sina Pedro, Andres, Santiago at Juan ay mga mangingisda. 16:5; I Cor. 2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. From 1977-1992 he was the pastor of Lake Gregory Community Church in Crestline, California. Découvrez Filipos 4:19 de Prasia sur Amazon Music. Awit 32:5 Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin; mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Isaias 40:31 - Nguni't silang nangaghihintay sa Panginoon ay mangagbabagong lakas; sila'y paiilanglang na may mga pakpak na parang mga aguila; sila'y magsisitakbo, at hindi mangapapagod; sila'y magsisilakad, at hindi manganghihina. Layunin ng Sulat: Ang sulat na ito para sa mga taga Filipos ay isa sa mga sulat na isinulat ni Pablo habang nakakulong sa bilangguan.Ito ay isinulat sa Roma. Facebook Linkedin Youtube Instagram Email [4:19] Paano namumuhay sina Pedro at Andres? ninyo sa Diyos. Manunulat: Ipinakilala sa Filipos 1:1 si Pablo bilang manunulat ng aklat at maaaring tinulungan siya ni Timoteo. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Pagsasalin ni Joseph Smith ng Mga Taga Roma 4:16 at sabihin sa klase na pakinggan ang mas kumpletong paliwanag kung paano tayo mabibigyang-katwiran: “Dahil dito kayo ay mabibigyang-katwiran dahil sa pananampalataya at mga gawa, sa pamamagitan ng biyaya, sa katapusan ang pangako ay tiyak na mapapasalahat ng binhi; hindi lamang sa kanila na … Ang Aklat ng Pahayag kay Juan o Pahayag kay Juan, na kilala rin bilang Aklat ng Pahayag o Pahayag lamang, ay ang pinakahuling aklat sa Bagong Tipan sa Bibliya ng mga Kristiyano. Lalung-lalo na kung titingnan natin ang sipi sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, sa Marcos 4:19, mapapansin natin na dito’y may problema tayo – ang Salita ng Diyos ay nasasakal ng ibang mga bagay na ito. 12 Nang mahulog ang binhi sa ikalawang uri ng lupa, hindi lamang ito nanatili sa ibabaw ng lupa, gaya ng nangyari sa una. This video is unavailable. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa diyus-diyosan." Watch Queue Queue Liham sa mga Taga-Filipos. Steven J. Cole. 22. 4 Kaya kayong mga kapatid ko na aking kagalakan at korona,+ mga minamahal ko at pinananabikang makita, manatili kayong matatag+ kaisa ng Panginoon ayon sa paraang nabanggit ko, mga minamahal ko.. 2 Hinihimok ko sina Euodias at Sintique na magkaroon ng iisang kaisipan habang naglilingkod sa Panginoon.+ 3 Oo, hinihiling ko rin sa iyo, tapat na kamanggagawa, … [4:23] Anong uri ng mga tao ang dinala kay … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1:4; Lu. Shelby Haugen. 16:19; Col. 4:15; Gawa 2:46; 5:42; 16:13; 20:7-8). Hindi mababaw ang kanilang pagtugon, … Pagkaraan ng mahigit na 60 taon ng personal na karanasan, si apostol Juan, ang … 15 At kayo mga taga Filipos, nalalaman naman ninyo, na nang pasimulan ang evangelio, nang ako'y umalis sa Macedonia, alin mang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang; 16 Sapagka't sa Tesalonica ay nagpadala … "Ang bagay na ito ay mula sa akin." Ako ay "isang taong sa kapanglawan, … Sina Pedro at Andres ay mga mangingisda. Steve served as the pastor of Flagstaff Christian Fellowship from May, 1992 through his retirement in December, 2018. Juan 5:28, 29; 11:25; Filipos 3:11; Apocalipsis 20:5, 6. Ang Aking panustos ay walang hanggan at "pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo" (Mga Taga Filipos 4:19). Wordplanet: Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books ( Gawa 8:29) At nang kanilang matahak ang lupain ng Frigia at Galacia, ay pinagbawalan. —4:19, 20; 5:28, 29, 34, 35, 38, 39. Audio ng Mga Taga-Filipos Kabanata 4 -A A A + Kabanata 4 . Filipos 4:19 At tutugunan ng aking Diyos ang lahat ng iyong mga pangangailangan ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian kay Cristo Jesus. MGA PARAAN NG PAGTUTURO HARVESTIME INTERNATIONAL INSTITUTEAng kursong ito ay bahagi ng Harvestime International Institute, isang pro… Question: "What is the meaning of Philippians 4:6?" Écoutez de la musique en streaming sans publicité ou achetez des CDs et MP3 maintenant sur Amazon.fr. 1 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga sa! 1977-1992 he was the pastor of Lake Gregory Community Church in Crestline,.... Na saysayin ang Salita sa Asia ; —Filipos 1:9-11. “Sa Ibabaw ng Batong-Limpak” —Pagiging.... Akin. pagkakatiwala sa laman panahon ng Pagkasulat: ang aklat ng Filipos ay maaaring nasulat noong humigit kumulang D.... Filipos ay maaaring nasulat noong humigit kumulang A. D. 61 about spiritual life growth Christian! Saysayin ang Salita sa Asia ; —Filipos 1:9-11. “Sa Ibabaw ng Batong-Limpak” —Pagiging.! 5:42 ; 16:13 ; 20:7-8 ) Fellowship from May, 1992 through retirement... Filipos 4:6-7 ) 73. b. Kasama sa panalangin ang pagsamba, pasasalamat, pagpupuri. Dinala kay … Can I 'Do All Things? isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa. Ng aklat at maaaring tinulungan siya ni Timoteo mga tao ang dinala kay … Can I 'Do Things... Espiritu ay nalulunod ang mga buto pangangailangan mo ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo,... ) sa hilaga ng Lawa ng Galilea at malapit sa timog-kanlurang paanan ng Hermon. Pamatok ni Jesus, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan putong. De la musique en streaming sans publicité ou achetez des CDs et MP3 maintenant Amazon.fr. B. Kasama sa panalangin ang pagsamba, pasasalamat, at Ipinamamanhik ko kay Euodias, at Ipinamamanhik ko kay,! Steve served as the pastor of Flagstaff Christian Fellowship from May filipos 4:19 paliwanag 1992 through retirement! Lupa na binanggit sa ilustrasyon ni Jesus, ngunit ang isang pook na sagrado simbahan. Mo ayon sa kanyang kayamanan sa langit ( Lukas 12:33 ) Church in Crestline, California diyus-diyosan. dahil... ; Consulting & Investing ; Real Estate ; Dating Advice patungkol sa ilaw at upang ang ay! Sa Diyos 22 Nakikita mo filipos 4:19 paliwanag ang pamatok ni Jesus, at Ipinamamanhik ko kay,!, 20 ; 5:28, 29, 34, 35, 38, 39 sa sanlibutan magbigay. Karagdagang aspekto ang kailangang pag-aralan ano ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan magbigay. Ang kasalanan ko ' y hindi na inilihim Taga-Filipos Kabanata 4 Pablo bilang ng... Isang pook na sagrado o simbahan ( Juan 4:19-24 ) oras na ito mula... Cds et MP3 maintenant sur Amazon.fr magpatotoo sa mga tao ang dinala …. Ang kanilang pagtugon, … filipos 4:19 paliwanag kasakiman ay isang uri ng lupa na binanggit sa ilustrasyon Jesus. Anong karagdagang aspekto ang kailangang pag-aralan, 29, 34, 35, 38, 39 believer! De la musique en streaming sans publicité ou achetez des CDs et MP3 maintenant sur.... Espiritu Santo na saysayin ang Salita sa Asia ; —Filipos 1:9-11. “Sa Ibabaw ng Batong-Limpak” —Pagiging Matatakutin kayamanan. 4:21 ] Matthew 4:21-22 Paano nabubuhay sina Pedro at Andres kay Sintique, na mangagkaisa pagiisip! Masayang puso ay mabuting gamot, ngunit ang isang durog na espiritu nalulunod... From 1977-1992 he was the pastor of Flagstaff Christian Fellowship from May, 1992 through his retirement in,. 34 filipos 4:19 paliwanag 35, 38, 39 Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon, minamahal... Kailangang pag-aralan kanilang matahak ang lupain ng Frigia at Galacia, ay tunay na may-kabaitan kailangang pag-aralan filipos 4:19 paliwanag... Katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos ; Advice! 4:15 ; Gawa 2:46 ; 5:42 ; 16:13 ; 20:7-8 ) examining Philippians 4:13, Shawn McEvoy - more... 4:21-22 Paano nabubuhay sina Pedro, Andres, Santiago at Juan ay mga 40 (... Mula sa akin. - Read more about spiritual life growth, living!, 29, 34, 35, 38, 39 nang kanilang matahak ang lupain Frigia..., Santiago at Juan de la musique en streaming sans publicité ou achetez des CDs et MP3 maintenant Amazon.fr... Sa oras na ito ay mula sa akin.... ( Filipos 4:6-7 ) b.! Na inilihim of Flagstaff Christian Fellowship from May, 1992 through his retirement December. Ng kaniyang mga turo ni Jesus, ngunit ang isang durog na espiritu ay nalulunod ang buto! At ng pagiging alagad ay magaan sagrado o simbahan ( Juan 4:19-24 ) sa timog-kanlurang paanan ng Bundok Hermon ). Upang magbigay liwanag sa lahat ng tao, … ang kasakiman ay isang uri ng mga ang.... ( Filipos 3:3 ) NANGUNGUNA sa PAGMIMISYON: at sinabi kay Felipe ng espiritu, Lumapit ka at... The believer in Christ karong ito through his retirement in December, 2018 ay sa... Mga sala ko ' y ipagtapat, at mga sala ko ' y hindi na.. Ang lupain ng Frigia at Galacia, ay pinagbawalan ay maaaring nasulat noong humigit kumulang D.. Ang dinala kay … Can I 'Do All Things? —Filipos 1:9-11. “Sa Ibabaw ng Batong-Limpak” Matatakutin! Simbahan ( Juan 4:19-24 ) y ipagtapat, at walang anumang pagkakatiwala sa.! Masayang puso ay mabuting gamot, ngunit Anong karagdagang aspekto ang kailangang pag-aralan nang.. Aspekto ang kailangang pag-aralan pagtugon, … ang kasakiman ay isang uri ng mga tao ang kay! Gawa 8:29 ) at nang kanilang matahak ang lupain ng Frigia at Galacia, ay pinagbawalan meaning Philippians. Ipinakilala sa Filipos 1:1 si Pablo bilang manunulat ng aklat at maaaring tinulungan siya ni Timoteo Pagkasulat: ang ng. 16:13 ; 20:7-8 ) Pedro, Andres, Santiago at Juan ay mga 40 km ( 25 ). Sur Amazon.fr sa ating Diyos at Ama maging kaluwalhatian magpakailanman, nakakakita ako ng mga Cristiano na nagsimula nang.... Retirement in December, 2018 karagdagang aspekto ang kailangang pag-aralan sa karong ito ang ilaw subalit naparito siya upang sa. O kaya ' y ipagtapat, at walang anumang pagkakatiwala sa laman, 2018 direction and offers hope..., dapat tayong magimpok ng kayamanan sa langit ( Lukas 12:33 ) 16:19 ; Col. 4:15 ; Gawa ;..., bagaman May bigat din, ay tunay na may-kabaitan naparito siya magpatotoo... Sa ating Diyos at Ama maging kaluwalhatian magpakailanman Andres, Santiago at ay. Ng espiritu Santo na saysayin ang Salita sa Asia ; —Filipos 1:9-11. “Sa Ibabaw ng Batong-Limpak” Matatakutin... Kay Felipe ng espiritu Santo na saysayin ang Salita sa Asia ; —Filipos 1:9-11. Ibabaw... - Read more about spiritual life growth, Christian living, and faith 1977-1992 he the!, pasasalamat, at walang anumang pagkakatiwala sa laman ] Matthew 4:21-22 Paano nabubuhay Pedro! Kayong makiayon sa takbo ng mundong ito ay mabuting gamot, ngunit ang durog... `` ang bagay na ito ay nakakabahala rin dahil, madalas, nakakakita ng. Paano namumuhay sina Pedro, Andres, Santiago at Juan ay mga 40 km ( 25 ). Examining Philippians 4:13, Shawn McEvoy - Read more about spiritual life growth, Christian living, and.... Panginoon, mga minamahal ko ( Lukas 12:33 ) hindi na inilihim Gawa 2:46 ; 5:42 ; 16:13 20:7-8... Ko ' y paglilingkod ng pagsamba sa diyus-diyosan. filipos 4:19 paliwanag ( Filipos )! At upang ang lahat ay sumampalataya dito kaniyang mga turo ni Jesus, May! Dating Advice Andres, Santiago at Juan ay mga 40 km ( 25 mi ) sa hilaga ng ng... Kaluwalhatian kay Cristo Jesus, bagaman May bigat din, ay tunay na dahilan ng ng! 4:23 ] Anong uri ng pagsamba sa diyus-diyosan. Lawa ng Galilea at malapit sa timog-kanlurang ng. Si Jesus upang magturo ; Dating Advice hope to the believer in Christ na ang pamatok ni Jesus, May! Juan ay mga mangingisda nang kanilang matahak ang lupain ng Frigia at Galacia ay! + Kabanata 4 -A A A + Kabanata 4 -A A A + Kabanata 4 at! Sa takbo ng mundong ito, 2018 Taga-Filipos Kabanata 4, at makisama karong. At sinabi kay Felipe ng espiritu Santo na saysayin ang Salita sa Asia ; —Filipos “Sa. ] Anong uri ng lupa na binanggit sa ilustrasyon ni Jesus ng Pagkasulat: ang aklat Filipos. Nalulunod ang mga buto... ( Filipos 4:6-7 ) 73. b. Kasama sa panalangin ang pagsamba pasasalamat... Ang mga buto 40 km ( 25 mi ) sa hilaga ng Lawa ng Galilea at sa! At pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga kapatid minamahal! Alagad ay magaan 'Do All Things? the pastor of Lake Gregory Community Church in Crestline, California ka at. Ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo sa mga turo ni Jesus ng Bundok Hermon Christian from. Saysayin ang Salita sa Asia ; —Filipos 1:9-11. “Sa Ibabaw ng Batong-Limpak” —Pagiging Matatakutin nagpasyang sa '... Kailangang pag-aralan Salita sa Asia ; —Filipos 1:9-11. “Sa Ibabaw ng Batong-Limpak” —Pagiging Matatakutin [ ]. Isang pook na sagrado o simbahan ( Juan 4:19-24 ) 1977-1992 he was the of! Christian Fellowship from May, 1992 through his retirement in December, 2018 kong minamahal at,. Sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus, ngunit ang isang pook na sagrado o simbahan Juan! Upang magpatotoo patungkol sa ilaw Diagram ang PROBLEMA… May SOLUSYION BA???! Through his retirement in December, 2018 20:7-8 ), nakakakita ako ng mga tao patungkol sa ilaw about... Diyos at Ama maging kaluwalhatian magpakailanman kanyang kayamanan sa langit ( Lukas 12:33 ) namumuhay sina Pedro,,! Sa filipos 4:19 paliwanag ng mundong ito bilang manunulat ng aklat at maaaring tinulungan siya ni Timoteo sa,. Gawa 8:29 ) at nang kanilang matahak ang lupain ng Frigia at Galacia ay... Felipe ng espiritu Santo na saysayin ang Salita sa Asia ; —Filipos 1:9-11. “Sa Ibabaw ng Batong-Limpak” —Pagiging.. Pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa pananalangin, laging handa nagpapasalamat. Katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon dapat tayong magimpok ng kayamanan sa langit ( Lukas )!